Keresés

Az intézmény bemutatása

Mottó: „Mindenből a legjobbat”

 

A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola, nagy hagyományokkal rendelkező, több mint száz éves intézmény. Arra törekszünk, hogy a környék iskolái között kivívott előkelő helyünket, hírnevünket öregbítsük, a közösség minden tagja örömmel és alkotó módon vegyen részt a tanulási folyamatban.

A belépő tanulók neveltségi szintje kellő alapot nyújt, hogy a gyerekek képességeiknek megfelelően teljesítsenek. Célunk, hogy színvonalas oktatással szilárd alapműveltséget, a kiemelt testi neveléssel jó kondíciót, biztos alapkészségeket nyújtsunk tanulóinknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást. Intézményünket jól ismerik a kerületben, tanulóinkat, eredményeik alapján szívesen látják Budapest jó nevű középiskoláiban is.

A Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola közel Kőbánya központjához, kiváló közlekedési lehetőségekkel, parkosított környezetben dinamikusan fejlődő környezetben, lakóparkok szomszédságában helyezkedik el.

Iskolánk nyolc évfolyamos, évfolyamonként két osztállyal működik.

Tornaterem, műfüves focipálya, fedett teniszcsarnok, tágas udvar jó lehetőséget biztosítanak tanulóinknak a sportra, játékra, mozgásra.

Informatikai eszközökkel felszerelt tantermeink, szakköreink, fejlesztő foglalkozásaink, napközis és iskolai programjaink, rendezvényeink széleskörű ismeretszerzésre adnak lehetőséget.

A nyelvtudásnak kiemelt társadalmi, kulturális és gazdasági jelentősége van. A nevelési-oktatási rendszer feladata ezért az egyén fejlődésében is kulcsfontosságú nyelvtudás és ezáltal a személyes és a szakmai fejlődés tágabb terének biztosítása. Az idegennyelv-tudás lehetővé teszi a társadalmi és tanulási célú mobilitást, valamint növeli az információhoz való hozzáférés lehetőségét, és csökkenti az esélyhátrányokat. Tanulóink az angol nyelvet első évfolyamtól kezdve tanulják, ötödik évfolyamtól nyolcadik évfolyam végéig emelt szintű oktatást szervezünk. Az emelt szintű oktatással a tehetséges, az érdeklődő tanulóink számára magasabb szintű, elmélyültebb tudást kínálunk.

Tanítóink, tanáraink kiemelt hangsúlyt fektetnek a kompetenciaalapú oktatásra. Munkánk során törekszünk a modern pedagógiai módszerek alkalmazására (pl. differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulás, projekt-módszer, teamtanítás, élménypedagógia, kutatásalapú tanulás, egyéni tanulási utak támogatása). A digitális technológiával támogatott oktatási módszerek sokféle alkalmazásával segítjük, támogatjuk a tanulás-tanítás folyamatát a tanórai és tanórán kívüli gyakorlatban.

Iskolai specialitásaink:

-        minőségi munka, magas követelmények, minőségi teljesítmény nem csak a felvételi tantárgyakból.

-        angol nyelv oktatása első osztálytól, negyedik osztálytól, emelt szintű nyelvoktatás ötödik osztálytól.

-        színvonalas informatika-oktatás.

-        sokféle szabadidős tevékenység, melyek tanítványaink tehetségének felismerését, annak kibontakoztatását szolgálják.

Segítünk abban, hogy diákjaink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész, munkatársakkal és a velük együttműködő szülőkkel valósítjuk meg.

Hitvallásunk

 

MI a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola pedagógusai arra törekszünk, hogy tanulóink harmonikus, a nemzethez kötődő, hagyományokat tisztelő, színes, sokoldalú egyéniségekké váljanak, akik számára fontos érték a tudás, a rugalmas alkalmazkodás a gyorsan változó világhoz.

Megadjuk az alapot ahhoz, hogy tanulóink önmagukat, társadalmi és természeti környezetüket, s azok kölcsönhatásait jól ismerő és értő személyiségekké váljanak.

Valljuk, hogy a gyermeknek szüksége és joga van az egyéni bánásmódra, a lehetőségeit és szükségleteit kibontakoztató, segítő iskolára. Felkészültségünkkel, elhivatottságunkkal segítünk az egész életen át tartó tanulás megalapozására, és abban, hogy mindenki képességeinek optimumát nyújtva a megfelelő középiskolát találja meg, ahol tovább gazdagíthatja személyiségét.

Ennek érdekében megteremtjük és megtartjuk a neveléshez, az oktatáshoz, az alkotó munkához nélkülözhetetlen nyugodt, demokratikus és diákközpontú iskolai légkört. Az intézmény pedagógiai alapelve olyan emberközpontú iskola megvalósítása, ahol a sokszínűségének teret adva, humanisztikus értékek mentén koncentrálódik az iskolai élet. Az együttműködés alappillére a bizalom és motiváció.

Olyan iskolát biztosítunk tanulóink számára, ahol nemcsak a kötelességüket kell elvégezni, hanem megőrizhetik gyermeki tisztaságukat, játékosságukat, vidámságukat, és megtanulhatják azokat az emberi normákat, értékeket, rendet, fegyelmet is, amely testületünk számára elfogadott és közvetítendő érték. Az intézmény célja a magyar társadalom alapvető közös érték- és normarendjének elsajátíttatása.

Iskolánk olyan környezetet biztosít, melyben a diákok kiegyensúlyozott, magabiztos, küzdőképes és a belső szabadság megteremtésére alkalmas személyiséggé válnak, meg tudnak felelni társadalmi feladataiknak, miközben önmagukkal és környezetükkel harmóniára, egyensúlyra törekednek. A tanulás minősége iránt elkötelezett intézmény komplex tevékenységrendszerrel biztosít lehetőséget az egész személyiséget érintő folyamat megvalósulására. A gyermekek tanórai és tanórán kívüli nevelése szerves egységben valósul meg. Célunk, hogy a kompetenciák fejlesztésével az egyéni fejlődés, az életben való boldogulás, a komplex cselekvések véghezvitelére való képesség kibontakozhasson. A kompetencia fogalmát átfogóan és strukturáltan értelmezzük, mely magában foglalja a tudástartalmat (ismeretek, tudás), a tudás gyakorlati hasznosíthatóságát (készségek) és a tudásra, készségekre való nyitottságot (attitűd, érték), és melynek elemei a tanulás folyamatában együttesen, kölcsönhatásban érvényesülnek. Kiemelt figyelmet fordítunk az alap- és kulcskompetenciák fejlesztésére, amelyekre mindenkinek szüksége van a személyes fejlődéshez és önmegvalósításhoz (kulturális tőke), az aktív állampolgári szerepvállaláshoz és társadalmi beilleszkedéshez (társadalmi tőke), valamint a foglalkoztathatósághoz.

Az iskola pedagógiai programjának megvalósítása csak a szülői együttműködés, a család támogatásával eredményes. Az elmúlt években sikerült elnyerni a szülők többségének egyetértő támogatását, szimpátiáját, és közösen kialakítani intézményünk egyéni arculatát.

Iskolánk iránt évek óta nő az érdeklődés, a beiratkozáskor mindig nagy a túljelentkezés. Ezt a szülői elvárásoknak megfelelő szolgáltatásokkal (angol nyelv, számítógépes képzés, tehetséggondozás, felzárkóztatás), célirányos szabadidős programok biztosításával, kiváló sport- és tanulmányi eredményeinkkel értük el.

A minőségi szakmai munka igénye a szülői részről is egyeztetésre talált. Munkánk eredménye a sikeres középfokú beiskolázásnál is tükröződik. A szülői elvárások ezeknek az eredményeknek a megtartására, javítására serkentik a pedagógusokat.