Keresés

Alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Az alapkompetenciák elsajátításának biztosításával teremjük meg a kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges feltételeket. A fejlesztés nem zárul le ennek a szakasznak a végén. Az alapkompetenciák magukban foglalják a beszédhez, olvasáshoz, íráshoz, szövegértéshez, a mennyiségi, téri-vizuális és időbeli viszonyok mentén történő tájékozódáshoz, valamint a mozgáshoz kapcsolódó ismereteknek, készségeknek és attitűdöknek a rendszerét, és megalapozzák a használható tudás megszerzését. Az információszerzéshez, a szövegértéshez és -alkotáshoz szükséges készségek elsajátítása révén a digitális technológia lehetőségeinek alapszintű felhasználására lesz képes.

Fontos cél az iskolát kezdő gyermekek kognitív és szocio-emocionális érésének és fejlődésének eltéréseit szem előtt tartani, érdeklődésük fenntartása, figyelmük és emlékezetük korai túlterhelésének elkerülése. Fokozatosan kell átvezetnünk gyermekeinket a játékközpontú tevékenységből a tanulásközpontú tevékenységbe.

készség- és képességfejlesztést elsősorban a közvetlen tapasztalatszerzésre, játékra, szabad, kötetlen tevékenységekre építjük, támogatjuk a kollaboratív felfedezéses tanuláson alapuló tanulást. A legfontosabb az alapkészségek és alapképességek biztonságos elsajátíttatása, fejlesztése (olvasás, írás, számolás).

Kiemelt szerepet kap a beszédfejlesztés, az olvasás-írás tanítása szótagoló – hangoztató – elemző módszerrel történik. (Meixner módszer elemekkel)

matematikaoktatás különböző tevékenységekre alapozva vezetheti be az új fogalmakat, teheti könnyebbé a matematikai gondolkodásmód kialakítását. Hangsúlyos a készségfejlesztés, a felfedeztetés, az értve tanulás és az ismeretek elmélyítése.

digitális kultúra tanítása a korosztályi sajátosságokat figyelembe véve, különböző, a valós és virtuális eszközök optimális egyensúlyát megtartva, komplex módszertani megoldásokkal valósítjuk meg.

A tanulók munkáját is lehetőség szerint személyre szabottan szervezzük. Különös figyelmet szentelünk a tehetséggondozásra, fejlesztésre és a felzárkóztatásra, egyéni és kiscsoportos formában egyaránt.

A különbségek feltárására, az érési késést, fejlődésbeli elmaradást mutató gyermekek képességeinek fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk.

Az első nevelési-oktatási szakasz fő feladatainak megvalósításában a fejlesztő, tanulást támogató értékelést preferáljuk.

Ebben a szakaszban kíváncsiságra és érdeklődésre kell építenünk, fejlesztve a felelősségtudatot, kitartást, mintát adva az ismeretszerzéshez, problémamegoldáshoz.

Gyermekeink egészsége és testi fejlődése érdekében lehetőséget kell adni a játék a mozgás iránti vágy kielégítésére.

A pedagógiai munkánkban soha nem feledkezünk meg arról, hogy tanulóink – egészséges terheléssel, fejlődésük folyamatos követésével és személyre szóló fejlesztő értékelésükkel – megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához.

Alapvető célunk a magas szintű anyanyelvi oktatás: az olvasás, írás, tiszta beszéd megfelelő szintű elsajátíttatása.

Képes értelmesen, választékosan kifejezni mondanivalóját, fejlődik szókincse.

Megtanul helyesen írni, írása tiszta, tetszetős, rendezett, olvasható, ismeri és használja a megtanult helyesírási szabályokat.

Fontos az alapvető matematikai ismeretek biztonságos, készségszintű használata.

Megtanul biztonságosan számolni az alapműveletekkel, problémamegoldó megfigyelő képessége fejlődik.