Keresés

Szervesen folytatja az első szakasz nevelő-oktató munkáját, a készségek és képességek fejlesztését.

A 7. évfolyamtól kezdve előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás.

Felkészítjük tanulóinkat érdeklődésük, képességük és tehetségük szerint a továbbtanulásra.

Előkészítjük őket a társadalomba való majdani beilleszkedésre.

Továbbfejlesztjük tanulóink önismeretét, együttműködési készségét, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját és akaratát.

Ebben a szakaszban tudatosítjuk a közösség demokratikus működésének értékeit, jellemzőit, tisztázzuk az egyén és a közérdek, a többség és a kisebbség fogalmát.

Megalapozzuk a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására, a környezetünk iránti felelősségre.

Az alapműveltség továbbépítése differenciálódó tantárgyi rendszerben történik, az önálló tanulás és önművelés gyakoroltatásával.

A tanulási tevékenységben növekvő szerepet kap a közvetett kommunikáció (írásbeliség, vizuális kommunikáció, digitális érintkezés).

A szocializációs folyamatokat tovább fejlesztjük az értelem, az érzelem és cselekvés összefüggéseinek tudatosításával.

Továbbra is építünk a tanulók kíváncsiságára és a rendszerezett ismeretek iránti igényükre.

A test és a lélek harmonikus fejlesztését - a gyermek mozgásigényének kielégítésével, a mozgáskultúrájának, mozgáskoordinációjának, fejlesztésével; a koncentrációs képességeinek alapozásával, az egészséges életmód bemutatásával, az érzelmi intelligenciájának mélyítésével, az önismeretének alakításával, az önértékelés képességének fejlesztésével, - a családdal együttműködve érhetjük el.

Arra törekszünk, hogy a tudásszint és képességek szerinti csoportbontás lehetőségét az idegen nyelv és informatika tantárgyakból is biztosítsuk.

Nagy hangsúlyt fektetünk a közös kulturális élmények megteremtésére. Olyan embereket igyekszünk nevelni, akik nyitottak a világ új dolgaira, fogékonyak a művészetekre, emberi kapcsolataikban őszinték, és igazak szeretnének lenni.

Nevelésünk úgy lesz teljes, hogy kialakítjuk az igényességet a szűkebb és tágabb értelemben vett környezeti kultúrára, fejlesztjük az esztétikai érzéküket, felelősségüket Földünkért (ökológia szemlélet), saját és mások testi-lelki egészségéért.