Keresés

  


Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kiváló pályakezdő munkatárs kitüntetést adományozott Horváth Ádám kollégánk részére.

 

Horváth Ádám Tatán, 1993. október 12-én született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett okleveles történelem és okleveles földrajz szakos tanári diplomát. Tanulmányai befejezése után közvetlenül 2018. február 16 - án gyakornokként helyezkedett el a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskolában. 2018.02.16 –án kiváló minősítéssel gyakornoki vizsgát tett. 2019-ben az1956: A magyar forradalom a legújabb történeti kutatások tükrében, majd az ELTE szervezésében A gondolkodási képességek fejlesztése a korai iskolai lemorzsolódás megelőzése érdekében, 2020-ban a Kreatív természettudományi tehetséggondozás: szempontok önálló tanulással akkreditált továbbképzést végezte el. 2022-ben az iskolavezetés támogatásával kezdi el a Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzést.

Horváth Ádám az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezett történelem - földrajz szakos tanárként. A végzés után közvetlenül 2018. február 16 - án gyakornokként helyezkedett el a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskolába. Barátságos személyiségének, közvetlenségének, segítőkészségének és kiváló kommunikációjának köszönhetően nagyon gyorsan beilleszkedett, s tantestületünk teljes jogú tagjává vált.

Szakmailag jól felkészült, törekszik szaktudományos ismeretei folyamatos bővítésére formális és informális módokon is. Tanóráin változatos és korszerű módszereket, munkaformákat használ. Kiemelkedő területei a kooperatív technikák és az IKT eszközök használata. Szemléletes óráival, előadásmódjával motiválja diákjait, lényeges és érdekes tanulási célokat állít eléjük, szeretik tanított tantárgyait. Figyelmet fordít a nyelvi hátrányokkal vagy tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatására, differenciálására. Rendszeresen készít fel diákokat szakirányú középiskolai felvételire és tehetséggondozó foglalkozást is tart érdeklődő tanulóknak.

Megbízható, a rutinszerű és a kreativitást igénylő feladatokat is lelkesen, hozzáértéssel végzi. Számos program összeállítása, lebonyolítása fűződik a nevéhez közreműködőként vagy fő szervezőként. Közölük is kiemelkedő a X. kerületi komplex természettudományos verseny online lebonyolítása, illetve nemzeti ünnepekhez, környezetvédelemhez kapcsolódó projektnapok, témahetek szervezése. 2019-től DÖK-segítő pedagógus, rátermettségét, szervezőkészségét számos alkalommal bizonyította ezen a területen is.

Következetes, de igazságos magatartásával, már gyakornokként kivívta tanítványai tiszteletét, szeretetét, bizalmát. A tanulók számára személye modellt is jelent, a tanulók személyiségét pozitívan befolyásolja, egyénisége, közvetlen, barátságos stílusa miatt is példaképként szolgál. 2020. szeptember 01- je óta osztályfőnöki feladatokat is ellát. Befogadó, nyitott és toleráns magatartása, de legfőképpen diákjai iránti szeretete nagyban hozzájárul a gyerekek személyiség- és közösformálásához intézményünk multikulturális közegében.

A szakmai közösségek és a tantestület tagjaként törekszik az együttműködésre. Szívesen osztja meg szakmai ismereteit, a tudásátadás elkötelezettje. Aktív feltöltője a kerületi szakmai közösség drive felületének, ahol segédanyagokat osztanak meg a kollégák a természettudományos tantárgyakból. Informatikai ismeretei nagyon nagy segítséget jelentettek az online oktatás időszakában és azt követően is, bármikor számíthattak munkatársai rá. Innovatív ötleteivel támogatja a közös munkát, de képes a kompromisszumokra is, problémamegoldó képessége jó.

Horváth Ádám imádja a munkáját, nagyon szereti a gyerekeket és törekszik, hogy a nehézségek ellenére megfeleljen a pedagógus pálya elvárásainak, mindezt hittel és lelkesedéssel.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott napközis táborban  az folyamatosan részt vesz nevelőként, a 2020/21-es tanév végén már táborvezetői feladatokkal bízták meg lelkiismeretes, megbízható munkája eredményeként.

 

 

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola kimagasló szakmai, pedagógiai munkájáért járó elismerésében részesült a  2021/22. tanévben:

 

 

             Löveiné Ercsei Ibolya                        Zollainé Dénes Erika

 


 

 

 

Aranyjelvényes tanulók:

Boda Zsolt (8.a)

Balatoni Anna (8.b)

Lakatos Szabolcs

Gerzsényi Endre (8.b)

 

Az év tanulója címet pedig Gerzsényi Endre (8.b) érdemelte ki

 

 

 


 

 Kiemelkedő munkát végző pedagógusok Pedagógus Napi elismerése 2021/2022. tanév

 

Győrffy László Attiláné pedagógusi pályáján hosszú távon végzett, kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként vehette át az Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevelét.

Győrffy László Attiláné 1983-ban a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerzett tanítói diplomát, első munkahelye a Cserkesz utcai Általános Iskola volt,1992 óta a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola tanítója, a nevelőtestület meghatározó, hivatásában mélyen elkötelezett, kimagaslóan következetes pedagógusa. Kimeríthetetlen erővel, meghátrálás nélkül végzi a nemzedékeken átívelő munkáját. Megbízható igényességgel tanít, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodik. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség. Oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembe vételével szervezi, követendő mintát mutat munkatársainak szakmai felkészültségével, önmagával és diákjaival szembeni igényességével. Szakmai tekintélyével harmonikus kapcsolatot teremt a családokkal is. Különös gondot fordít a tehetséges diákok fejlesztésére, tanítványai eredményesen szerepelnek a tantárgyi versenyeken. Tudatos módszertani felkészültséggel, empátiával, érzékenységgel támogatja  a felzárkóztatást, kiemelt figyelmet igénylő tanulókat.

Kiemelkedő a közösségteremtő munkája. Az iskolai diákélet fontos segítője, szervezője, a tanítás mellett tevékenyen részt vesz a szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában is. Ünnepségek, rendezvények szervezésekor is mindenki számíthat szaktudására, melyet nem csupán tanítványaival, hanem az iskola minden érintett szereplőjével – kollégák, szülők – megosztja, az együttműködés kultúráját erősíti az óvodák és iskolák világában is. A pedagógus közösség tekintélyes tagja, tapasztalatával, értékes észrevételeivel útmutatást ad a kollégái számára. A továbbképzések tapasztalatait, a látott-hallott-tanult új ismereteket sikeresen beépítette a mindennapi munkájába, tapasztalatait pedig átadta munkatársainak. Személyiségével, határozottságot sugárzó egyéniségével, megbízhatóságával, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtését biztosította. A szülőkkel való jó kapcsolata segíti, hogy a gyermeket jobban megismerje, ki tudja választani azt a stratégiát, amelynek segítségével a szülőket rá tudja hangolni a gyermek érdekében az optimális együttműködésre. 

 

Kopócsi Tibor Ottóné és Duchaj Sándorné számára kiemelkedő munkájuk elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott az Emberi Erőforrások Minisztere.

 

                

Kopócsi Tibor Ottóné általános iskolai tanító és háztartásökonómia-életvitel szakos technika tanár, osztályfőnök. 45 éves pedagógus pályafutásából 15 éven át a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola tantestületének elkötelezett, megbízható tagja volt. Hiteles pedagógus, akinek munkáját a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, az igényesség, a közösségért érzett felelősség jellemzi. Különös gondot fordít a közösségformálásra, tudatos alapossággal és kiegyensúlyozottsággal támogatja az egyéni adottságok miatt speciális tanulási útvonalon haladó tanulókat. Módszertanilag kiteljesedett kolléga, aki megbízható igényességgel tanít. Ismereteinek önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel támogatott folyamatos frissítése nagyban hozzájárul eredményes, a kor kihívásainak is megfelelő munkájához. Személyiségével, határozott, de nyugodt egyéniségével, megbízhatóságával biztosította a kiegyensúlyozott légkör megteremtését. Oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembe vételével szervezi, pedagógiai tevékenységével, kiváló munkájával jelentősen hozzájárult az iskola jó hírnevéhez.

 

                                       

Duchaj Sándorné 1980.07.04-én a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerezte általános iskolai tanítói diplomáját, 40 éves pedagógus pályafutásából 9 évet Csepelen tanított, majd több. mint 30 éven át mindvégig a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola tantestületének elkötelezett, megbízható tagja. Tanítói munkáját 1980 óta példátlan erővel, kitartással, szorgalommal, pontossággal végzi. Megnyugtató, derűs személyisége, munkabírása, minden apró részletre kiterjedő érzékenysége, szakmai tudása, gyermekszeretete példamutató, következetesen, óriási szeretettel nevelte és oktatta a gyermekeket. A munkában eltöltött évtizedei alatt gyermekek százait kísérte az írás-olvasás megtanításától a felső tagozat megkezdéséig. Arra törekedett, hogy ne csak a tanulást szerettesse meg a gyerekekkel, hanem mindenben a jót, a pozitívumot, az értéket keressék, nyitottak és együttműködők legyenek. Legfontosabb célja a megértésre, elfogadásra, szeretetre nevelés volt. Különös gondot fordított a személyiség- és közösségformálásra, gyermekközpontú, emberséges, türelmes pedagógiai szemlélete, tudása révén a diákok, szülők, kollégák megbecsülését kiérdemelte. Fáradhatatlanul dolgozik az iskoláért, megtiszteltetés, hogy magunk között tudhatjuk.

 

 

Kovács Adél kimagasló pedagógiai munkájáért kapott elismerést a Kelet-Pesti Tankerületi Központ díjazottjaként.

 

                              

Kovács Adél Éva a Debreceni Tanítóképző Főiskolán 1987-ben tanítói diplomát, majd a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2000-ben angol szakos nyelvtanári végzettséget szerzett, 2021-ben pedig az ELTE PPK-án mentortanári szakvizsgát tett.

Kovács Adél 2008 óta a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola angoltanára, munkaközösség-vezető, a nevelőtestület meghatározó, kimagaslóan innovatív pedagógusa. 35 év töretlen lendület jellemzi pályáját, szívügye az angol tantárgy minőségi oktatása. Rendkívül impulzív egyéniség, aki teljes személyiségével nevel, munkássága a pedagógiai tevékenység minden területén kiemelkedő. A folyamatos megújulását, a kihívásokra való nyitottságát példázza, szakmódszertani képzések mellett a modern tanítási gyakorlatot előtérbe helyező pedagógiai kultúra elterjedésével, a technológiai eszközök hatékony oktatási integrációjával összefüggő tudását is megújítja. Tanítványai minden évben nemzetközi junior nyelvvizsgát, a legtehetségesebb diákjai komplex Euroexam nyelvvizsgát tesznek. Tevékenyen közreműködő pedagógusként részt vesz nemzetközi webináriumokon, konferenciákon, szakmai találkozókon. 2019-ben, a tanárok szakmai fejlődésének támogatása Erasmus+ pályázatával 25 240 € értékű támogatást nyert, megvalósításának, koordinátora.

Az intézmény idegennyelv-oktatásának hatékonyságát és méltányosságát igazolják angol nyelvi célmérések, kerületi angolnyelvű versenyek, pályakövetési eredményei is. A tanárjelölt és pályakezdő pedagógusok eredményes támogatása meghatározó életpályáján, mentortanári szakvizsgát szerzett, hogy tevékenységét tudatos, szakmódszertani felkészültséggel végezhesse.. Iskolánkban 2018-tól számos nemzetközi partnerrel együttműködő, több tantárgyon átívelő eTwinning projekteket indított, jó gyakorlatait a digitális pedagógia eszközeinek használatával intézményi, országos és nemzetközi szinten is megosztja. Munkájához készített digitális tartalmakat és oktatási segédanyagokat saját és külföldi munkatársaival is megosztja. Számos projekt, ünnepség, rendezvény menedzsereként, résztvevőjeként tevékenysége túlmutat az iskola falain, közösségi kohéziót teremt, ahol a tanulás, innováció valóban a sokféle, sokszínű közösségi színtéren zajlik, elősegítve a folyamatok sikerességét és fennmaradását is.

 

 


Kelet-Pesti Tankerületi Központ kiemelkedő munkát végző pedagógusai
2020/2021. tanév
 

 

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola kimagasló szakmai, pedagógiai munkájáért járó elismerésben a  2020/21. tanévben:

Balázsné Kerti Csilla

Winkler Margit

Kőrössy Csilla
(a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola,Készségfejlesztő Speciális Szakiskola utazó gyógypedagógusa)

 

Aranyjelvényes tanuló:

Bánóczy Eszter

Demeter Antal Zsombor

Hevele Beatrix

Mánoki Liliána

Németh Lili

Regős Zoé

Tóth Artúr

Az év tanulója:

 Bánóczy Eszter


 

„Kelet-Pest kiváló pedagógusa – 2019”

Kiss Éva

Kiss Éva 1996-ban, a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-testnevelés tanári szakán szerzett diplomát, azóta testnevelő tanárként a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola pedagógusa, a tantestület tapasztalt, meghatározó, módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Megbízható igényességgel tanít, ismereteinek naprakész frissességéről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzéseken való részvétellel gondoskodik. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tehetséges tanulókkal való foglalkozásban a kimagasló eredményesség. A folyamatos megújulását, a kihívásokra való nyitottságát, szakmai elkötelezettségét példázza, hogy Iskolai Síoktatói, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán gyógytestnevelői végzettséget is szerzett. Osztályfőnöki tevékenysége mellett, tudását az iskolában évtizedekig működő, a mindennapos, minőségi testnevelés megvalósítását, a télen szabadban űzhető sportok megismerését megvalósító síoktatás innovációjában is kamatoztatta, valamint új szemlélettel közelítette és biztosította a gyermekek különleges igényének megfelelő ellátását. Ausztriába sítáborokat, Magyarországon kerékpáros táborokat, erdei iskolai programokat szervezett, valósított meg. Részt vesz az ELTE TÓK végzős hallgatói szakmai gyakorlatainak, vizsgatanításainak tevékenységében. Tagja a Kőbányai Testnevelő Tanárok munkaközösségének, szoros szakmai együttműködésben áll a kerület többi testnevelőjével. A Kerületi Diákolimpia versenyein tanítványai kimagasló eredményeket érnek el. Eredményes pályázataival tehetségeket (MATEHETSZ), program-és eszközfejlesztést (MTTOE), diákok táboroztatását támogatja.

 

Kiemelkedő a közösségteremtő munkája. Az iskolai diákélet fontos segítője, szervezője, a tanítás mellett tevékenyen részt vesz a szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában is. Ünnepségek, rendezvények szervezésekor is számíthatunk szaktudására, melyet nem csupán tanítványaival, hanem az iskola minden érintett szereplőjével – kollégák, szülők – megosztja, az együttműködés kultúráját erősíti az óvodák és iskolák világában is. 23 éve szervezője a „Mikulás Kupának”, mely az intézmény és a kerületi óvodák közötti kapcsolat ápolására életrehívott, a mozgás örömét és összetartó erejét népszerűsítő kiemelt kerületi rendezvény. Az iskolai közösséget átfogó Pénz7 és fenntarthatósági projekthét kimagaslóan jó szervezőképességének és agilitásának köszönhetően példaértékű lett az iskolai közösségben. A pedagógus közösség fontos tagja, tapasztalatával, értékes észrevételeivel útmutatást ad a kollégái számára, nyílt órákat tart, maga is hospitál, hozzásegítve az aktív szervezeti tanulást, a  módszerek, eszközhasználatok, értékelési minták adaptációját, beépíthetőségét, segítve. A továbbképzések tapasztalatait, a látott-hallott-tanult új ismereteket sikeresen beépítette a mindennapi munkájába, tapasztalatait pedig átadta munkatársainak. Személyiségével, határozottságot sugárzó egyéniségével, megbízhatóságával, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtését biztosította. Nevelőmunkájában mindig nagy hangsúlyt kapott az egészséges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. A szülőkkel való jó kapcsolata segíti, hogy a gyermeket jobban megismerje, ki tudja választani azt a stratégiát, amelynek segítségével a szülőket rá tudja hangolni a gyermek érdekében az optimális együttműködésre. A szülők bevonja projektekbe, programokba, utazásokba, mellyel a tartalmasabb, jobban működő iskola fenntartását szolgálja.

                          

 

Kiemelkedő munkát végző pedagógusok Pedagógus Napi  elismerése:

Dr. Badeebné Kövesdi Ildikó biológia-kémia szakos általános iskolai – és kémia szakos gimnáziumi tanár, osztályfőnök, természettudományos munkaközösség-vezető. Közel harmincéves pedagógus pályája minden percét kihívásnak tartó, elkötelezett, emberségben, tudásban egész életen át ható példaadó tanáregyéniség. Kifogyhatatlan energia, belső tűz, motiváció, az életét átjáró flow meghatározó ismérve pedagógusi hivatásának. Szakmai tudásával, személyes példamutatásával kivívta a tiszteletet tanítványai és munkatársai körében is. A gyermekek számára a kor legújabb kihívásaira is hitelesen közvetít szemléletet, mutatja meg az ismeretek összefüggéseit, az ismerethálózat felépítését. A tehetség számára kihívást jelent, növeli kreativitását, egyénre szabott siker- és értékcentrikus programokat valósít meg. Életre hozta a természettudományos ismeretek komplex módon történő közvetítésére, a környezettudatos magatartás kialakítására, az egészséges életmódra és a fenntarthatóságra nevelés céljait megvalósító Curie-szakkört, amely elsősorban a kiemelkedő érdeklődésű és tehetségű tanulók számára nyújt lehetőséget a tudományos megismerés formáinak és algoritmusainak elsajátítására, a versenyfelkészülésre. Társszerzője az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének gondozásában kiadott Kompetenciafejlesztő füzet Természettudomány 5-6. kiadványnak.

 

Zsinkay Barbara 1996 óta a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola tanítója, a nevelőtestület meghatározó, hivatásában mélyen elkötelezett, kimagaslóan következetes pedagógusa. Kimeríthetetlen erővel, meghátrálás nélkül végzi a nemzedékeken átívelő munkáját. Oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembe vételével szervezi, követendő mintát mutat munkatársainak szakmai felkészültségével, önmagával és diákjaival szembeni igényességével. Napközis munkaközösség-vezetőként kiváló pedagógiai munkájával tette eredményessé foglalkozásait, fogta össze tanulóközösségét. Szakmai tekintélyével harmonikus kapcsolatot teremt a családokkal is. Különös gondot fordít a hátrányos helyzetük miatt lemaradó tanulók felzárkóztatására, a tehetséges diákokat is szeretettel segíti a magasabb cél felé, tanítványai eredményesen szerepelnek a tantárgyi versenyeken.  Képessége a folyamatos megújulásra, tudásbővítésre, lehetőségkeresésre, állandó és tudatos munkára egyedi, tanfolyamok és továbbképzések sorát végezte el azzal a céllal, hogy minél magasabb színvonalon végezhesse faladatát. A Boldog Iskola program vezető tanára, a Kőbányai Pedagógiai Napokon kiállítóként vett részt megvalósított projektmunkájával.

 

 

                                    

 

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola kimagasló szakmai, pedagógiai munkájáért járó elismerésben a  2018/19. tanévben

Zsótér Sarolta tanítónő

Kovács Éva tanítónő

Kovács Adél tanárnő

részesült.

 

A Szervátiusz Jenő Általános Iskola kimagasló a nevelő oktató munkát segítő  szakmai munkájáért járó elismerésben a  2018/19. tanévben

Somlóvári Mónika iskolatitkár